Околна среда

Опазването на околната среда представлява един от приоритетите в отношенията на Княжество Монако с България. Работено е върху следните проекти:

Природен парк Странджа
Природният парк Странджа е най-голямата защитена територия в България с обща големина от 116 136, 2 хектара, представляваща 1 % от територията на страната. Паркът заема централната част на планина Странджа, посока Черно море между селищата Резово и Царево. Основан е през 1995 г. с цел защита на биоразнообразието и екотуризма, както и местния фолклор и култура. Над парка преминава най-големия миграционен път на птици в Европа – Via Pontica. Защитените райони в парка са около 14, като най-известни са Парория, устието на река Велека, Докузак и др. Фауната на парка е съставена от 54 вида бозайници и 261 вида птици. Благодарение на специфичния климат на планината, флората наброява около 1700 растителни вида, което представлява около 50% от биоразнообразието на България. Паркът е и важна част от българското историческо наследство.

От 1993 г., в началото в рамките на Паневропейската Стратегия за биоразнообразия, Правителството на Княжество Монако подкрепя програма за управление на природното богатство. Програмата започва с изготвянето на план за управление на защитените ареали „Велека” и „Силистар”, разположени на брега на Черно море, в крайната източна част на страната, на границата с Турция.

През 1998 и 1999 г., планът съответно е одобрен и приет от българското правителство. Неговото прилагане от българското Министерство на околната среда и водите се осъществява благодарение на сътрудничеството на правителството на Княжеството.

През 2005 г. е сключен нов меморандум между правителството на Н.П. Принца на Монако и Република България. Така е урегулирано предприемането на технически действия с цел запазване на биоразнообразието и развитието на екотуризма в региона на Природен парк Странджа.

Меморандумът има за цел, едновременно, да спомогне за запазването на биоразнообразието в региона на природния парк и за развитието на екотуризма в съседните региони с цел да се запази естествената среда, да съдейства за защита на неговите обитатели и осигуряване на среда близка до естествената, и да допринесе за социално-икономическото развитие, най-вече чрез развитието на екотуризма. Споразумението е сключено за период от три години, считано от 1-ви януари 2005 г. до 31 декември 2007 г.

От откриването си през месец март 2007 г., Консулството на Княжество Монако в Българяи, работи в сътрудничество с българското правителство и монегаските власти с цел да подпомогне реализирането на проекта. Сергей Пенев, Консул, се среща на 05.04 2007 г. с българския министър на околната среда, Джевдет Чакъров, с цел да обсъди проекта и да изрази желанието на Княжеството да вземе участие в защитата на парка. През месец декември 2007 г. българският Министър на околната среда и водите изготвя доклад във връзка с изтичане срока на действие на споразумението. Пред правителството на Княжеството за представени резултатите от реализирането на проекта и изразходването на средствата, отпуснати от него.

Двете страни изразяват задоволство от резултатите от тяхното сътрудничество.

Предложени проекти за реализиране

Във връзка с чл. 2 от Меморандума между Княжество Монако и Република България, българският Министър на околната среда и водите представя списък с проекти, които да бъдат реализирани в рамките на двустранното сътрудничество.

1. Обновяване на сгради, принадлежащи към общинския фонд с цел развитие на екотуризма. Целта на проекта ще бъде осигуряването на подслон на туристите, по екопътеките между селищата Синеморец, Бродилово и Кости.
2. Обновяването на сграда в селището Вълча поляна, принадлежащи към общинския фонд с цел да се създаде регионален музей на вълка, както и превръщането й в център за развитие на екотуризма. Този проект представлява продължение на екологичното изследване на популацията на вълците в региона на Странджа. Създаването на музей на вълка в селището – името на селището се превежда като поляна на вълци – което ще позволи опознаването и защитата на този животински вид. В същото време обновяването на сградата ще подсигури подслон за туристите, по примера със селищата Бродилово и Кости.
3. Реализирането на проекта за изграждане на „Зелен пояс по поречието на реките Желека и Младежка”, който има за цел да покаже и позволи опознаването на биоразнообразието в региона и ще бъде ориентиран най-вече към учениците от град Малко Търново. Предвижда се тяхното участие в изграждането на „зеления пояс”, прилагайки на практика получените резултати и организирайки уроци на открито сред природата. Проектът представлява продължение на проведена инициатива сред учениците от Природоматематическата гимназия в град Бургас в рамките на сключения Меморандум.
4. Създаване на система за обозначаване на продукти от региона на Странджа. Този проект се състои в създаването на местни продукти на база на устойчивото използване на природните ресурси на парка. Предвидено е и изработването на сертификат, гарантиращ качеството на продуктите от региона.
5. Създаването на еко-пътека Царево-Дълга поляна- Китка-Скокът, която ще представлява продължение на пътеката Писменово-Фазаново-Скокът, създадена в рамките на проекта за сътрудничество. Това ще доведе до създаването на нов участък към инфраструктурата на екотуризма по аналагочен начин на изградения вече Синеморец-Бродилово-Кости-Българи.
6. Разработването и публикуването на брошура и карти с информация относно природната среда на Странджа, съществуващите конструкции и съоръжения за екотуризъм и осъществените, с помощта и подкрепата на Княжество Монако, инициативи в областта на опазване на природата. Проектът си поставя за цел да запознае местното население и туристите със съществуващата инфраструктура, от която биха могли да се възползват, както и с богатството на природата в региона на Странджа.
7. Създаването на туристически обект „Странджа”. Проектът предвижда създаването на местни инициативни комитети и тяхното обучение в областта на устойчивото развитие на туризма, както и организирането на туристически обиколки. Целта е оптимално и адекватно да се използва създадената в региона, с помощта и подкрепата на Княжество Монако, инфраструктура.
8. Работи по възстановяване на конструкции, построени в рамките на защитения ареал „Устието на река Велека”, близо до моста на селището Синеморец, в началото на трите екопътеки. През 2006 г. близките до устието на река Велека региони биват наводнени и търпят сериозни поражения. Елементи от инфраструктурата – табели, места за отдих, информационни табла, създадени в близост до моста в Синеморец, са разрушени. С оглед на факта, че именно на това място е началната точка на трите екопътеки, е необходимо да се предприемат действия с цел възстановяването на тези конструкции.
9. Създаването на екопътека между селищата Кости и Българи. Този проект ще продължи вече съществуващата пътека по протежението на река Велека: Синеморец-Бродилово-Кости, свързвайки го със селището Българи, което се намира във вътрешността на парка.
10. Реализиране на проекта „Включване на екологични елементи в туристическите програми на природния парк Странджа”. Предвидено е изготвянето и публикуването на наръчник. Ще бъдат разработени петнадесет образователни елемента с цел да бъдат включени в туристическите програми на парка и да достигнат до широк кръг от хора, и да допринесат за развитието на екотуризма в региона на природен парк Странджа.